Bezposrednio po rozsypaniu grysów na utrwalanej nawierzchni nastepuje ich przywalowanie

Bezpośrednio po rozsypaniu grysów na utrwalanej nawierzchni następuje ich przywałowanie. Najodpowiedniejsze jest użycie do tego celu walców ogumionych na pneumatykach. W razie braku takich walców można użyć lekkich walców o kołach stalowych i o obciążeniu liniowym 20-30 kg/cm. Chodzi o to, żeby nie miażdżyć grysów przy pracy ciężkich walców. Do przyciśnięcia rozsypanych grysów wystarczające jest przejście dwukrotne walca po tym samym miejscu. Po przewałowaniu rozsypanego grysu i wykończeniu utrwalania nawierzchni ruch publiczny można otworzyć: co najmniej po jednej dobie, jeżeli do utrwalania nawierzchni została użyta emulsja kationowa, po trzech dobach, jeżeli użyto emulsji anionowej. W każdym przypadku przed otwarciem ruchu publicznego na utrwalonej nawierzchni powinno się sprawdzić, czy emulsja uległa całkowitemu rozpadowi (czarny kolor) oraz czy ziarna grysu są wystarczająco związane asfaltem między sobą i nie będą podlegać wyrywan iu przez ssące działanie opon samochodowych. Odparowanie wody, zwłaszcza po rozpadzie emulsji anionowej, jest stosunkowo powolne i zależne w dużym stopniu od warunków atmosferycznych oraz temperatury otoczenia. Od tych warunków zależne jest również dostateczne związanie asfaltem ziarn grysu zarówno między sobą, jak i z utrwalaną nawierzchnią. [przypisy: krus chełm dekoracyjne, sakkara piotrków, krus chełm ]

Powiązane tematy z artykułem: grzejniki dekoracyjne krus chełm sakkara piotrków