Emulsje asfaltowe i ich wymagane wlasciwosci

Emulsje asfaltowe i ich wymagane właściwości . Emulsje anionowe szybko rozpadowe powinny odpowiadać pod względem jakości wymaganiom obowiązującej od 1.1.1956 r. normy PN-54/S-24050. Na emulsje średnio rozpadowe i wolno rozpadowe brak jest obowiązujących polskich normatywów. Dlatego też do czasu opracowania z tego zakresu polskich przepisów zalecane jest korzystanie z norm zagranicznych zwłaszcza NRF lub z wymagań technicznych pod tym względem – ZSRR. Emulsje kationowe natomiast powinny spełniać pod względem jakości wymagania projektu polskiej normy BN-71/6771-02. Odnoszą się one do wszystkich odmian emulsji: szybko, średnio i wolno rozpadowych. 4.2.1.1. Transport emulsji Transport emulsji z zakładu produkcyjnego do składów budowy lub bezpośrednio na miejsce wbudowania, a również z magazynów na budowę odbywa się z reguły w specjalnych cysternach samochodowych. Można również korzystać przy transporcie emulsji z cystern samochodowych, które służ do przewozu gorącego i płynnego asfaltu. Instalacja ogrzewcza w takich przypadkach nie będzie wykorzystana, Wyjątek stanowi przewóz emulsji o dużym stężeniu (65-75%) i wysokiej lepkości, powyżej 90E w +20°C, która wymaga lekkiego podgrzania. Przewóz emulsji w cysternach jest najwygodniejszy i najbardziej ekonomiczny. Stosowany on jest zwykle przy wykonywaniu robót na dużą skalę techniczną, gdy zużycie dzienne emulsji jest poważne i wynosi nie mniej, niż pojemność jednej cysterny. [patrz też: mur cyklopowy, stalmex, stalobrex ]

Powiązane tematy z artykułem: mur cyklopowy stalmex stalobrex