Mniej szczególowo beda omówione tego rodzaju roboty drogowe

Mniej szczegółowo będą omówione w tej książce tego rodzaju roboty drogowe, których wykonywanie jest obecnie coraz rzadsze, jak na przykład półwgłębne i wgłębne utrwalanie nawierzchni tłuczniowych. To samo dotyczy wykonywania kilkucentymetrowych (2,0-7-4,0 cm) dywaników z masy o strukturze częściowo otwartej, zamykanych (uszczelnianych) przez powierzchniowe utrwalanie normalne (skropienie i zasypanie grysami) lub przy użyciu zaprawy emulsyjnej typu slurry-seal. Nie będą tu omawiane także zbyt szczegółowo roboty, związane ze stabilizacją gruntów podłoża nawierzchni dróg samochodowych i lotniskowych oraz dolnych warstw podbudowy tych nawierzchni. Roboty tego rodzaju na dużą skalę techniczną nie prędko jeszcze będą wykonywane w naszych warunkach, głównie ze względu na deficyt asfaltu drogowego. Nie mniej jednak, należy mieć na względzie obecną tendencję, istniejącą prawie we wszystkich krajach rozwiniętych pod względem przemysłowym, stos owania lepiszcz bitumicznych zwłaszcza asfaltu w różnych jego postaciach do wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni, poczynając od wzmocnienia podłoża gruntowego i kończąc na wykonaniu warstw ścieralnych. Continue reading „Mniej szczególowo beda omówione tego rodzaju roboty drogowe”

Proces ten nastepuje dosc wolno z tego tez powodu calkowite wyparowanie wody z uzytego do robót kruszywa trwa znacznie dluzej

Proces ten następuje dość wolno z tego też powodu całkowite wyparowanie wody z użytego do robót kruszywa trwa znacznie dłużej. W konsekwencji tego wolniejsza jest stabilizacja i dojrzewanie masy mineralno-asfaltowej, wytworzonej przy użyciu emulsji anionowej i wbudowanej w nawierzchnię. Ma to bardzo duże znaczenie przy wykonywaniu robót nawierzchniowych na drogach wszelkiego rodzaju, bez całkowitego zamknięcia na nich ruchu kołowego. Przy obecnym rozwoju ruchu, zwłaszcza samochodowego, przeważnie nie można sobie pozwolić na dłuższe zamknięcie jego na drodze, na której wykonywane są roboty z użyciem emulsji. Z tego powodu nie jest wskazane stosowanie do wspomnianych robót emulsji anionowych. Continue reading „Proces ten nastepuje dosc wolno z tego tez powodu calkowite wyparowanie wody z uzytego do robót kruszywa trwa znacznie dluzej”

Smoly drogowe stabilizowane

Smoły drogowe stabilizowane Smoła drogowa z biegiem czasu starzeje się pod wpływem czynników atmosferycznych, tracąc część olejów i ulegając stopniowym zmianom. Zwiększa się jej lepkość, smoła traci plastyczność i staje się krucha. W celu przedłużenia trwałości smół i zmniejszenia szybkości odparowywania olejów ze smoły, zaczęto do smół drogowych dodawać asfalt, otrzymując w ten sposób tzw. smoły stabilizowane. Dodatek asfaltu do smoły powoduje podwyższenie jej lepkości, zwiększenie odporności na zmiany temperatury i przedłuża okres zachowania plastyczności. Continue reading „Smoly drogowe stabilizowane”

Przechowywanie znacznych ilosci emulsji w malych pojemnikach

Przechowywanie znacznych ilości emulsji w małych pojemnikach, zwłaszcza beczkach, nie jest wskazane ze względu na dużą powierzchnię styku jej ze ściankami tych pojemników, z czym jest związany jej częściowy rozpad na ściankach i ich załamaniach, a w konsekwencji zmniejszenie stężenia przechowywanej w ten sposób emulsji. d) Czas składowania emulsji anionowych wg PN-54/S-24050 wynosi 6 tygodni , a emulsji kationowych (wg BN-71/6771-02 projekt) 3 miesiące dla wszystkich odmian szybko, średnio i wolno wiążących . Czas ten liczy się łącznie z czasem składowania w wytwórni emulsji. e) Tworzenie się w zbiornikach lub pojemnikach na powierzchni emulsji cienkiej błonki asfaltu uważa się za dodatni objaw jej przechowywania, gdyż błonka ta chroni emulsję przed bezpośrednim stykaniem się z powietrzem, które niekorzystnie wpływa na emulsję. Błonka ta szybko znika po przemieszaniu emulsji. Continue reading „Przechowywanie znacznych ilosci emulsji w malych pojemnikach”

Kruszywo naturalne

Kruszywo naturalne . Kruszywo naturalne (morenowe) w postaci żwiru lub pospółki w ogóle nie nadaje się do wykonywania warstw ścieralnych nawierzchni, wykonywanych przy użyciu emulsji kationowych, a tym bardziej anionowych. Mała przydatność kruszywa naturalnego do wykonywania nawierzchni bitumicznych spowodowana jest: – małą przyczepnością asfaltu z rozpadu emulsji do powierzchni ziarn kruszywa z natury wypolerowanego, niedostateczną statecznością masy mineralno-asfaltowej, zwłaszcza w warstwach jezdnych nawierzchni (ścieralna i wiążąca), w których istnieje największe oddziaływanie składowych sił poziomych, pochodzących od obciążenia nawierzchni ruchem samochodowym. Kruszywo naturalne morenowe w stanie przełamanym (35 % ziarn powyżej 6 mm) stosowane jest często (z braku innego kruszywa) do wykonywania warstw jezdnych nawierzchni na drogach poniżej III klasy technicznej. Stosowane jest ono również, jako domieszka do kruszywa łamanego ze skał drobno krystalicznych I klasy, w ilości około 30% przy wykonywaniu warstw ścieralnych i wiążących na drogach II i III klasy technicznej. Continue reading „Kruszywo naturalne”

Wlewanie emulsji do pojemników lub zbiorników wierzchem ze znacznej wysokosci nie jest wskazane

Wlewanie emulsji do pojemników lub zbiorników wierzchem ze znacznej wysokości nie jest wskazane, gdyż emulsja w takim przypadku, uderzając o dno zbiornika lub o powierzchnię znajdującej się już w nim emulsji, ulega rozpadowi. Należy tak postępować, aby wlewanie emulsji ze służących do tego celu przewodów, odbywało się w pobliżu dna albo wewnątrz emulsji, znajdującej się w zbiornikach lub pojemnikach. h) Temperatura przechowywania emulsji powinna być nie niższa, niż + 3°C nie dotyczy to emulsji specjalnie wytwarzanych z uwzględnieniem odporności na niską temperaturę. i) Pobieranie emulsji ze zbiorników lub pojemników tymczasowych powinno się odbywać nieco powyżej dna, bez naruszenia utworzonej na dnie błonki asfaltowej. j) Zlewanie do jednego pojemnika emulsji różnego rodzaju (anionowej i kationowej) lub wytworzonych na zasadzie odmiennej receptury jest wysoce niewskazane powoduje to przeważnie rozpad zmieszanej emulsji. Continue reading „Wlewanie emulsji do pojemników lub zbiorników wierzchem ze znacznej wysokosci nie jest wskazane”

Po kazdym transporcie cysterny pojemniki powinny byc przemyte goraca woda

Po każdym transporcie cysterny pojemniki powinny być przemyte gorącą wodą. c) Napełnianie emulsją zbiorników, cystern i wszelkich pojemników jest najodpowiedniejsze przy zastosowaniu instalacji próżniowej (dekompresja i kompresja). Przy tych czynnościach mogą być stosowane również odpowiednie pompy. d) Nie powinno się używać do przewozu emulsji anionowych cystern lub pojemników po emulsji kationowej i odwrotnie, gdyż powoduje to rozpad emulsji. 4.2.1.2. Continue reading „Po kazdym transporcie cysterny pojemniki powinny byc przemyte goraca woda”

Zamiast cystern emulsja moze byc przewozona w pojemnikach cylindrycznych 1- lub 2-tonowych, zamontowanych na samochodach ciezarowych

Zamiast cystern emulsja może być przewożona w pojemnikach cylindrycznych 1- lub 2-tonowych, zamontowanych na samochodach ciężarowych. Ten rodzaj transportu można stosować do robót na małą i średnią skalę, gdy zużycie emulsji nie przekracza 10 ton dziennie, czyli około dwóch cystern samochodowych 5-tonowych. Przy wykonywaniu drobnych robót remontowych (remont cząstkowy) i konserwacyjnych, transport emulsji odbywa się zazwyczaj w beczkach 200- lub 500-litrowych, bezpośrednio na miejsce robót ze składu budowy lub z wytwórni emulsji. Podczas transportu emulsji do magazynów budowy lub na miejsce robót powinny być przestrzegane następujące zasady. a) Cysterny samochodowe i pojemniki wszelkiego rodzaju o pojemności powyżej 1 tony powinny być podzielone przegrodami (przeponami) na kilka części (komór). Continue reading „Zamiast cystern emulsja moze byc przewozona w pojemnikach cylindrycznych 1- lub 2-tonowych, zamontowanych na samochodach ciezarowych”

W czasie wykonywania jednokrotnego utrwalania powierzchniowego nawierzchni nalezy pamietac

W czasie wykonywania jednokrotnego utrwalania powierzchniowego nawierzchni należy pamiętać że. a) 1 kg asfaltu wytrąconego z emulsji powinien wiązać i otaczać 10 litrów grysu jednofrakcjowego, b) asfalt, wytrącony z emulsji powinien wypełniać mniej więcej 2/3 wolnych przestrzeni w siatce przestrzennej, utworzonej przez warstwę grysu jednofrakcjowego po jego uwałowaniu, c) rozprowadzenie emulsji po skropieniu nią utrwalanej nawierzchni powinno być równomierne, Uwagi: 1. Ciężar objęto setowy emulsji jest zbliżony do jej ciężaru właściwego (1,01 kG/l), Z tego powodu można jej zużycie uwzględniać w litrach lub w kilogramach na 1 m: powierzchni, popełniając dopuszczalny w praktyce błąd. 2. W pierwszej pozycji zużycie granicznych ilości materiałów charakteryzuje się dużą rozpiętością głównie ze względu na przeważnie znaczne zużycie utrwalanej nawierzchni, do której stosuje się gruby grys; drobniejsze grysy na ogół stosuje się przy dobry m lub średnim stanie zużycia utrwalanej nawierzchni. Continue reading „W czasie wykonywania jednokrotnego utrwalania powierzchniowego nawierzchni nalezy pamietac”