Materialy, które sa twarde, lecz którym przez dodanie odpowiednich plastyfikatorów nadajemy wlasnosci kauczuku.

Materiały, które są twarde, lecz którym przez dodanie odpowiednich plastyfikatorów nadajemy własności kauczuku. Do materiałów takich należą: polichlorek winylu, kopolimer octanu i chlorku winylu, polialkohol winylowy, itp. Należy zwrócić uwagę na to, że działanie plastyfikatorów jest selektywne. Do danego materiału można stosować z pozytywnym rezultatem tylko niektóre plastyfikatory. Często nazywane są one elastyfikatorami; jest to określenie niewłaściwe, lecz znaczenie jego jest jasne. Continue reading „Materialy, które sa twarde, lecz którym przez dodanie odpowiednich plastyfikatorów nadajemy wlasnosci kauczuku.”

Elastomery w postaci czystych mieszanek gumowych

Elastomery w postaci czystych mieszanek gumowych lub zawierających obojętne napełniacze nie tylko dorównują kauczukowi naturalnemu, ale nawet przewyższają go; podobne własności posiadają pewne materiały termoplastyczne, jak np. poliizobutylen oraz plastyfikowany polichlorek winylu. Poliizobutylen oraz kauczuk butylowy ulegają większemu wydłużeniu przy zerwaniu niż kauczuk naturalny; dorównują im pod tym względem takie elastomery, jak GR-S, Neopren, Perbunan itp. Zarówno kauczuk naturalny, jak i elastomery nie ulegają większym trwałym odkształceniom przy dłuższym naprężeniu i to zarówno podczas rozciągania, jak i ścierania. Wszystkie materiały termoplastyczne wykazują dużą skłonność do płynięcia lub pełzania, zjawisko to jest najmniej widoczne w polichlorku winylu i zmienia się w zależności od ilości plastyfikatora itp. Continue reading „Elastomery w postaci czystych mieszanek gumowych”

GIECIE

GIĘCIE Zginanie powinno odbywać się, o ile możliwe, na zimno. Najmniejszy promień rdzenia, dookoła którego można wygiąć elementy, zależy od rodzaju i stanu stopu. Dla stopów używanych w budownictwie promień ten jest większy niż dla miękkiej stali i powinien wynosić: dla blach o grubości 3-7-10 mm: r = 2; -+-4 t, (t – grubość blachy), dla kształtowników i rur: r = 2-+-4 h (h – zewnętrzna średnica rury lub wysokość kształtownika mierzona w płaszczyźnie zginania). Dla blach o grubości t < 3 mm stosunek promienia do grubości może być mniejszy, dla t> 10 mm powinien być większy. Kształtowniki cienkościenne o grubości t < 0,1 h (t - grubość ścianki) wymagają większego promienia zginania. Continue reading „GIECIE”

Ciecie stopu aluminium

Cięcie stopu aluminium płomieniem jest właściwie wytapianiem, gdyż temperatura topnienia stopu jest niższa od jego temperatury zapłonu w atmosferze tlenu. Przy cięciu na złom można użyć płomienia acetylenowo-tlenowego z dodatkiem tlenu, w innym przypadku – łuku elektrycznego w osłonie argonu. Nowymi osiągnięciami są: cięcie łukowo-plazmowe, dęcie strumieniem elektronów i cięcie elektrolityczne. Cięcie łukowo-plazmowe) jest właściwie metodą gazowo-elektryczną, w której elektroda wolframowa, będąca katodą, otoczona jest dyszą, której płaszcz służy za anodę. Przez dyszę (chłodzoną wodą) przepływa gaz, który po nastąpieniu zapłonu łuku zostaje doprowadzony do stanu plazmy, osiągając temperaturę dochodzącą do 30 OOO°C. Continue reading „Ciecie stopu aluminium”

FREZOWANIE

FREZOWANIE Stosowane są frezarki czołowe, tnące czołem narzędzia, lub frezarki walcowe, tnące obwodem. Do obróbki stopów aluminiowych używane są oprócz czołowych, frezarki walcowe współbieżne, których zęby poruszają się (w miejscu styku) w tym samym kierunku co przedmiot obrabiany. Do wygładzenia powierzchni stosuje się walcowe frezarki zespołowe . Cięcie piłą, wiercenie oraz frezowanie należy do działu obróbki skrawaniem (obróbki wiórowej). Do obróbki tej jak i do cięcia nożycami nadają się stopy AIMgSi oraz twarde stopy Al Mg. Continue reading „FREZOWANIE”

Szybkosc wiazania smól drogowych zalezy równiez od stosunku paku do oleju antracenowego

Szybkość wiązania smół drogowych zależy również od stosunku paku do oleju antracenowego i rodzaju tego oleju; im niższy jest ten stosunek, tym smoła wolniej wiąże. Do różnych celów drogowych potrzebne są smoły o różnej szybkości wiązania. Do powierzchniowego utrwalania, lub przy naprawach potrzebne są smoły szybkowiążące, do betonów smołowych stasuje się smoły wolniej wiążące w celu lepszego wymieszania z materiałem kamiennym i lepszego zawałowania nawierzchni. Regulując odpowiednio do potrzeb stosunek paku do oleju antracenowego i zawartość pozostałych olejów, można otrzymać smoły drogowe ściśle odpowiadające ich zastosowaniu. Zawartość paku w smołach drogowych waha się w granicach od 55 do 75% i jest różna dla rozmaitych gatunków smół. Continue reading „Szybkosc wiazania smól drogowych zalezy równiez od stosunku paku do oleju antracenowego”

Kruszywo naturalne

Kruszywo naturalne . Kruszywo naturalne (morenowe) w postaci żwiru lub pospółki w ogóle nie nadaje się do wykonywania warstw ścieralnych nawierzchni, wykonywanych przy użyciu emulsji kationowych, a tym bardziej anionowych. Mała przydatność kruszywa naturalnego do wykonywania nawierzchni bitumicznych spowodowana jest: – małą przyczepnością asfaltu z rozpadu emulsji do powierzchni ziarn kruszywa z natury wypolerowanego, niedostateczną statecznością masy mineralno-asfaltowej, zwłaszcza w warstwach jezdnych nawierzchni (ścieralna i wiążąca), w których istnieje największe oddziaływanie składowych sił poziomych, pochodzących od obciążenia nawierzchni ruchem samochodowym. Kruszywo naturalne morenowe w stanie przełamanym (35 % ziarn powyżej 6 mm) stosowane jest często (z braku innego kruszywa) do wykonywania warstw jezdnych nawierzchni na drogach poniżej III klasy technicznej. Stosowane jest ono również, jako domieszka do kruszywa łamanego ze skał drobno krystalicznych I klasy, w ilości około 30% przy wykonywaniu warstw ścieralnych i wiążących na drogach II i III klasy technicznej. Continue reading „Kruszywo naturalne”

W czasie wykonywania jednokrotnego utrwalania powierzchniowego nawierzchni nalezy pamietac

W czasie wykonywania jednokrotnego utrwalania powierzchniowego nawierzchni należy pamiętać że. a) 1 kg asfaltu wytrąconego z emulsji powinien wiązać i otaczać 10 litrów grysu jednofrakcjowego, b) asfalt, wytrącony z emulsji powinien wypełniać mniej więcej 2/3 wolnych przestrzeni w siatce przestrzennej, utworzonej przez warstwę grysu jednofrakcjowego po jego uwałowaniu, c) rozprowadzenie emulsji po skropieniu nią utrwalanej nawierzchni powinno być równomierne, Uwagi: 1. Ciężar objęto setowy emulsji jest zbliżony do jej ciężaru właściwego (1,01 kG/l), Z tego powodu można jej zużycie uwzględniać w litrach lub w kilogramach na 1 m: powierzchni, popełniając dopuszczalny w praktyce błąd. 2. W pierwszej pozycji zużycie granicznych ilości materiałów charakteryzuje się dużą rozpiętością głównie ze względu na przeważnie znaczne zużycie utrwalanej nawierzchni, do której stosuje się gruby grys; drobniejsze grysy na ogół stosuje się przy dobry m lub średnim stanie zużycia utrwalanej nawierzchni. Continue reading „W czasie wykonywania jednokrotnego utrwalania powierzchniowego nawierzchni nalezy pamietac”

Budownictwo wczoraj i dzis : Plaza Républica / Somatic Collaborative

Dzięki uprzejmości Somatic Collaborative Plaza Républica, projektu Somatic Collaborative, proponuje przekształcenie opuszczonej powierzchni miejskiej w nowy krajobraz kulturowy, który zapewnia miastu nową, wysokiej jakości otwartą przestrzeń drobnoziarnistą, uzupełniającą sąsiedni Park Alameda; nowy element miejski, który może działać jako katalizator przyszłych przekształceń urbanistycznych w dzielnicy Alameda.
Więcej zdjęć i krótki opis projektu po przerwie.
Projekt przekształca stary plac w trzy nowe, połączone przestrzenie, otwarty trawnik, który wychodzi naprzeciw istniejącemu parkowi, nowe podwórko i przestrzeń galerii, które na nowo definiują wejście do istniejącego podziemnego teatru i wzniesioną platformę, na której znajduje się mały ogród botaniczny złożony z endemicznych Gatunki Andyjskie.
Te trzy elementy działają jak kotwice dla wielości działań społecznych i kulturalnych, które rozwijają się w przestrzeniach projektu.
Dzięki uprzejmości Somatic Collaborative Architect: Somatic Collaborative Lokalizacja: Quito, Ekwador Zespół projektowy: Felipe Correa, Anthony Acciavatti, Andrew S. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Plaza Républica / Somatic Collaborative”